مهسا آذربهرام ؛ معرفی

مهسا آذربهرام

مهسا آذربهرام

متولد ۱۳۷۰
مربی کر کودک کاموا
از خرداد ۱۳۹۷ تا کنون
مدیراجرایی کر کودک کاموا
از دی‌ماه ۱۳۹۷ تا کنون
ساز تخصصی: ابوا
مدرس موسیقی کودک
کارشناسی نقاشی

پیشینه در کر کودک کاموا

سال اول

پیشینه در کر کودک بهتاش داورپناه پیش از دی‌ماه ۱۳۹۷

کنسرت داستان موزیکال گل خنده، گل اخم (۲۶ مرداد ۱۳۹۷)