معرفی اعضا: رادین شاهسوار

رادین شاهسوار - خواننده کر کودک کاموا

رادین شاهسوار

متولد ۱۳۹۰
خواننده کر کودک کاموا
از دی‌ماه ۱۳۹۶ تا کنون
ساز تخصصی: فلوت
معلم ساز: ارغوان منتظری

پیشینه در کر کودک کاموا

پیشینه در کر کودک بهتاش داورپناه (پیش از دی‌ماه ۱۳۹۷)